Podmienky

Obchodné podmienky

Platnosť
Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa nasledovných podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť po predložení objednávky kupujúcim a jej potvrdení predávajúcim, resp. uzavretím kúpnej zmluvy. zmeny sú platné len po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, predávajúci sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Uzavretie zmluvy
Zmluva je právoplatne uzavretá, ak predávajúci obdržanú objednávku kupujúcemu písomne potvrdí, alebo obojstranným podpísaním zmluvy, resp. zaplatením zálohovej faktúry. V prípade zrušenia objednávky kupujúcim môžu byť predávajúcim účtované storno poplatky až do výšky 15% z ceny dodávky objednaného tovaru.
Predkalkulácie - cenové ponuky
Predkalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdávané tretej osobe.
Kúpna cena
Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak, z výrobného závodu. Kúpne ceny vychádzajú z cien vstupov (nákladov na výrobu) , platných v čase uzavretia zmluvy. Ak kupujúci odoberie tovar, v dohodnutom termíne, platí dohodnutá cena,pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúce ho môže byť cena upravená podľa aktuálnych zmien vstupov. Pri vrátení tovaru kupujúcim (neporušená, original zabalená paleta) mu budú zúčtované manipulačné poplatky vo výške 15% z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného tovaru znížená o 15%. Pri vrátení nekompletnej palety s tovarom nebude kupujúcemu dobropisovaná žiadna finančná čiastka (okrem zálohy za paletu), ak nie je dohodnuté inak. V prípade nedodržania termínu, ako aj pri neodôvodnenom odstúpení kupujúceho od objednávky alebo pri neplnení odberových povinností (množstvo i keď len v určitom druhu), sme oprávnení okrem zákonných nárokov požadovať tiež storno poplatok vo výške 10% hodnoty neuskutočnenej zákazky.
Dodacie termíny
Dodacie termíny sa stávajú záväznými:
a. Písomným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho
b. Po uhradení zálohovej platby
c. Objednávku je možné zmeniť do 72 hodín pred termínom expedície, a to iba písomne (faxom alebo mailom).
Pri zmene objednávky výrobca negarantuje dodržanie pôvodného stanoveného termínu. Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z výrobného závodu (nezahŕňa čas dopravy). Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť. Udalosti vyššej moci ako prevádzkové poruchy, výpadky elektrického prúdu, dopravné alebo poveternostné poruchy, ako aj úradné zásahy,ako aj iné zásahy, ktorým riadny obchodník akoukoľvek snahou nemôže zabrániť, nás zbavujú povinnosti dodávok na obdobie vyššie uvedených udalostí bez nároku na náhradu škody.
Termín odberu
Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu odberu potvrdeného v objednávke, resp. zmluve. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s odberom dodávky, prechádzajú všetky riziká z toho vyplývajúce na kupujúceho.
Preprava tovaru
Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť predávajúci. V tomto prípade sú všetky náklady s tým spojené, premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.
Záruka
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN pre jednotlivé druhy výrobkov. Za nepatrné odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch farby).
Platba
Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle písomných dohodnutých platobných podmienok. V zásade platí povinnosť úhrady v hotovosti pri odbere tovaru alebo úhrada zálohovej faktúry po oznámení dodávkovej pripravenosti. Platby sa môžu uskutočniť preukázaním peňažnej čiastky na bankový účet predávajúceho, uvedený v zálohovej faktúre, resp. faktúre, alebo v hotovosti v pokladni predávajúceho. Potvrdením o platbe prostredníctvom peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho.
V prípade, že boli dohodnuté iné platobné podmienky, je celková kúpna cena splatná hneď:
• Ak sa kupujúci s jednou platbou oneskorí
• Ak je iným záväzkom voči predávajúcemu zadlžený
• Proti kupujúcemu je podané konkurzné konanie
• Nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť kupujúceho
Pri meškaní platby ma predávajúci možnosť:
• Trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
• Požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 1% za každý deň splatnosti
• Posunúť dodací termín
• Odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci
Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho) je predávajúci oprávnený hotové, prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu. Nadobudnutie vlastníckeho práva Predávajúci si ponechá vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.
• HAFIS s.r.o.
• Pezinská 11/A
• 901 01 Malacky
• IČO: 52203662
• DIČ:2120927501
• DIČ SK:2120927501
• Firma je zapísaná v živnostenskom registri číslo 134779/B
• Firma HAFIS s.r.o. podľa zákona § 14 ods. 1 zákona č.250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch vydáva tento Reklamačný poriadok:
Reklamačný poriadok
Čl. I
Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu tovaru na ktorý bola poskytnutá záruka, ktorý bol zakúpený vo firme HAFIS s.r.o.
ČL. II
Vymedzenie pojmov
• Na účely reklamačného poriadku sa rozumie
• a) Predávajúcim:
• HAFIS s.r.o.
• IČO : 52 203 662
• DIČ: 2120927501
• IČ DPH: SK2120927501
• Pezinska 11/A,
• 901 01 Malacky
• b) spotrebiteľom
• osoba podľa osobitného predpisu /§2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisoch.
• c) produktom
• výrobok, tovar, alebo služba ktorý predávajúci oprávnený poskytovať v súlade so zápisom v Živnostenskom registri, v živnostenskom liste (ďalej len „tovar").
• d) miestom uplatnenia
• reklamácie je firma HAFIS s.r.o., Pezinska 11/A, 900 63 Malacky.
• e) reklamačným protokolom
• dokument, ktorým spotrebiteľ uplatňuje právo zo zodpovednosti za vadu tovaru.
Čl. III
Zodpovednosť predávajúceho
1. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar ,ktorý si zakúpil
a. má požadovanú kvalitu, rozmer a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim.(Zákon č. 264/1999Z.z. O technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody .)
b. je bez závad
c. zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy,
d. predal tovar za cenu uvedenú v cenníku, alebo na základe dohodnutej sumy.
2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré:
a. existovali pri jeho prevzatí
b. vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci, alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.
3. Pri predaji je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad zakúpení tovaru.
Čl. IV
1. Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré
a. nemožno pokladať za vady, na ktoré nevzťahuje záruka podľa čl. 7
b. vznikli po ukončení záručnej lehoty, alebo ktoré spotrebiteľ si uplatnil až po jej uplynutí, alebo vznikli prirodzením stárnutím tovaru /záruka 24 mesiacov/
2. Predávajúci takisto nezodpovedá za vady tovaru, kde spotrebiteľ nevie dôveryhodne preukázať zakúpenie tovaru od predávajúceho.
Čl. V
Reklamácia tovaru
1. Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistenej na ním zakúpenom tovare.
2. Vadu tovaru spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu. Po tom čo mal možnosť prezrieť si tovar, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ jeho závadu nevytkne, jeho právo zaniká.
3. Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po jednom mesiaci odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty. Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej lehoty, jeho právo zaniká.
4. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uskutočnená až po uplynutí záručnej lehoty predávajúci neprihliada.
5. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol, ktorý obsahuje najmä kto, kedy a kde vytkol vadu tovaru, jej popis a spôsob vybavenia. Vzor protokolu o reklamácii je uvedený v prílohe tohto reklamačného poriadku.
Čl. VI
Záruka tovaru
1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar (betónové ploty) 24 mesiacov.
2. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.
3. Pri výmene tovaru za nový tovar začne plynúť nová záručná lehota odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.
Čl. VII
Vylúčenie záruky tovaru
1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí
a. spôsobil spotrebiteľ, alebo iná osoba poškodeným tovaru, alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis maior (napr. povodeň, zemetrasenie, niečo, čo nemožno ovplyvniť; neprekonateľná prekážka, neodvratiteľná, neovplyvniteľná udalosť, vec).
b. vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním, alebo používaním na iné účely ako je tovar určený,evidentne mechanicky alebo inak zničeného alebo zjavne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť spotrebiteľom reklamovaná vada
c. vznikli ako následok
1. svojvoľných úprav, opráv vykonávaných ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,
2. iných neodborných zásahov
3. nesprávnym skladovaním, neopatrnou neodbornou manipuláciou
Čl. VIII
Postup pri uplatnení zodpovednosti za vadu tovaru
1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za reklamáciu v mieste uplatnenia reklamácie .Reklamácia je uplatnená dňom úplného a riadneho spísania protokolu o reklamácii a doložením všetkých príslušných dokladov.
2. Spotrebiteľ pri reklamácii je povinný predložiť vadný tovar a doložiť doklady o zakúpení tovaru, /dodací list, faktúru, pokladničný bloček/.Ak spotrebiteľ nepredloží doklad podľa predchádzajúcej vety, predávajúci je oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
3. Ak spotrebiteľ neodstráni nedostatky podľa odseku 2, predávajúci reklamačné konanie zastaví.
Čl. IX
Pri uplatnení reklamácie je zodpovedná osoba povinná spísať reklamačný protokol o reklamácii, ktorý po spísaní spotrebiteľ potvrdí. Jedno vyhotovenie protokolu zostáva spotrebiteľovi. Predávajúci je povinný spracovávať údaje ochrane spotrebiteľa /zákon č 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Čl. X
Ak tovar pri reklamácii treba odborne posúdiť, lehota ne jej vybavenie nemôže presiahnúť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto doby sa nezapočíta doba, ktorú zavinil spotrebiteľ svojim konaním, alebo nespoluprácou.
Čl. XI
Spotrebiteľ má právo žiadať aby
1.
a. ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru:
predávajúci ju podľa možností odstránil bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady, predávajúci vadný tovar vymenil, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady na cenu tovaru a závažnosť vady,
b. ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru:
predávajúci vymenil tovar za bezzávadný, ak vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni riadnemu užívania tovaru
2. predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívania tovaru.
Čl. XII
1. Ak spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať tovar od predajcu a spotrebiteľ ho neprevezme v lehote, ktorú mu na to predávajúci určil, predávajúci je oprávnený účtovať skladné v sume 0,50 Eur/1 tona tovaru denne, lehota prebrania tovaru nesmie byť kratšia ako 10 dní.
2. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar ani po opätovnej výzve, predávajúcemu vznikne právo tovar držať, užívať ho, alebo zaslať spotrebiteľovi na jeho náklady.
Čl. XIII
Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo vadný tovar vymenil za tovar bezávadný podľa tohto reklamačného poriadku, považuje sa reklamácia za vriešenú. Vybavenie reklamácie za zaznamená do reklamačného protokolu. Pri vybavení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s príslušným záznamom.
Čl. XIV
1. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa : Zákon č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona SNR č.372/1990Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom.
2. Tento reklamačný poriadok sa na vybavenie reklamácie, opravu tovaru vzťahuje primerane!
Čl. XV
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 10.februara 2019.
V Malackách 10.02. 2019
Za správnosť: HAFIS s.r.o.